منطق توصیفی یا دی‌ال (Description Logic - DL) خانواده‌ای از زبان‌های نمایش دانش را در برمی‌گیرد

که برای نمایش واژه‌ای و ساختارمند دانش در حوزه‌های عملی گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گرچه، به عنوان یک مبحث علمی، منطق توصیفی چندین دهه است، که وجود داشته،

تنها در سالهای اخیر است که به صورتی وسیع مورد بررسی‌ها و استفاده‌های کاربردی گوناگون قرار گرفته است.

تنظیم این گونه منطق‌ها با انگیزهٔ ایجاد یک بنیان صوری برای شبکه‌های معنایی آغاز گردید. ا

وّلین سیستم اجرا شده براساس دی‌ال کی‌ال-وان (KL-ONE) است،

که تحت تأثیر کارهای انجام شده در زمینهٔ سیستم‌های قاب‌ها ایجاد شد.

بعد از کی‌ال-وان به عنوان یک گام مهم آغازین، سامانه‌های متعدّدی بر پایهٔ منطق توصیفی طرّاحی و پیاده‌سازی شده است،

که هر یک موضع متفاوتی را از نظر شرایط توان بیان‌گری ، تمامیّت استدلال، و امکان‌پذیری استدلال ایجاب نموده است.

منطق توصیفی در مهندسی نرم‌افزار، پزشکی، کتابخانه‌های ارقامی، و سیستم‌های اینترنتی اطلاعات کاربرد دارد.

همچنین، پردازش زبان‌های طبیعی، و نیز مدیریّت پایگاه‌های داده‌ها از جمله زمینه‌های دیگری‌ست که درآن‌ها منطق توصیفی را می‌توان به روش‌های مختلف مورد بهربرداری قرار داد.


منطق توصیفی فازی منطق فازی را با منطق توصیفی ترکیب می‌کند.

از آنجا که مفاهیم مربوط به سامانه‌های هوشمند حدود و مرزهای دقیقا تعریف شده‌ای را دارا نیست،

جهت مواجهه با ابهامها و نادقیق بودن معیارهای عضویت به مؤلفهٔ منطق فازی نیز نیازمندیم.
ساعت : 5:49 pm | نویسنده : admin | مطلب قبلی | مطلب بعدی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15